Организација

Председник

Андреја Младеновић


Потпредседник

Миле Драгић


Председништво:

Предраг Вулиновић, Душица Давидовић, Спасоје Живановић, Никола Жижић, Вукица Лончар, Марко Милутиновић, Бојан Николић, Саша Пауновић, Жарко Петронијевић, Драган Симић, Ненад Тодоровић, Војкан Томић, Драган Човић, Дејан Чулић


Главни одбор

Главни одбор је највиши орган Странке у периоду између две Скупштине. Главни одбор управља деловањем Странке, конкретизује правце и циљеве политичке активности између две Скупштине, прати њихово остваривање и за то је одговоран Скупштини. Главни одбор је надлежан да:

 • расправља и одлучује о свим питањима битним за Странку, као и о друштвеним и политичким приликама у земљи;
 • доноси одлуку о учешћу на изборима;
 • доноси Правилник којим се утврђује поступак и критеријуми за предлагање и утврђивање кандидата за органе власти и за органе Странке, о кандидатима за посланике Скупштине Републике Србије који су предложени од општинских одбора и градских одбора;
 • бира и разрешава Председништво на предлог Председника Странке;
 • бира и разрешава потпредседнике на предлог Председника Странке;
 • бира и разрешава Дисциплинску комисију и доноси Правилник о дисциплинском поступку;
 • бира и разрешава Надзорни одбор;
 • бира и разрешава Статутарну комисију;
 • предлаже кандидата за председника и чланове органа које бира Скупштина, полазећи од иницијативе и предлога организација и органа Странке. Сваки од кандидата за Председника и чланове Председништва мора имати подршку одговарајућег броја Општинских одбора што се утврђује посебном одлуком Главног одбора;
 • доноси Пословник о свом раду;
 • врши корекције Статута и Програма, њихове измене и допуне;
 • врши друге послове одређене овим Статутом.

Генерални секретар

Раденко Дурковић


Савет

др Слободан Иванчајић, председник


Директор

Миломир Ђуровић