Programska deklaracija

Srbija u spoljnoj politici mora da bude verna sebi i svojim nacionalnim interesima. Vojna i politička neutralnost pružaju mogućnost Srbiji da samostalno odlučuje, bez rizika da bude uvučena u tuđe sporove i sukobe u svetu. Svrstavanje na neku od strana u današnjem svetu koji obiluje sukobima, predstavlja nepotreban rizik za bezbednost naših građana. Politička neutralnost omogućava uspostavljanje otvorenih veza sa drugim državama.

Smatramo da svaka odluka o spoljnopolitičkim integracijama, svako odricanje od nacionalnog suvereniteta Srbije u korist nadnacionalnih struktura predstavlja opasnost po slobodu građana i demokratski poredak. Ostvarivanje najvažnijih načela nacionalne politike je moguće ukoliko se uspostavi osnovna saglasnost oko suštinskih nacionalnih i državnih interesa.

Mitrovdanski ustav, usvojen u Narodnoj skupštini i potvrđen na referendumu, dao je pravni okvir koji odgovara sadašnjem društvenom trenutku Srbije.

Ustav štiti sve građane Srbije bez obzira na etničku ili versku pripadnost, omogućava skladan razvoj prava nacionalnih manjina, garantuje očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije i kontinuitet državne celovitosti.

Porodica, roditeljstvo i potomstvo su tradicionalne, neprevaziđene i plemenite vrednosti koje obezbeđuju zdravo društvo, demografsku vitalnost naroda i omogućavaju zdravu i neometanu smenu generacija u Srbiji. Demografska obnova Srbije je najvažniji zadatak, i kamen temeljac naše političke ideje.

Neophodno je obezbediti državnu podršku kroz rad fondova za porodice sa više dece, jačanje zakonske regulative koja štiti trudnice od mobinga i ugrožavanja prava na rad, pomoć u rešavanju stambenog pitanja za mlade bračne parove, finansijske olakšice za kupovinu robe namenjene deci, izgradnju vrtića i besplatnu veštačku oplodnju. Sve mere moraju biti deo jedinstvenog nacionalnog plana za oporavak srpske demografije.

Snažna i zdrava ekonomija predstavlja osnovni bedem zaštite državnih i nacionalnih interesa. Ozdravljenje domaće ekonomije je moguće samo kroz porast zaposlenosti, porast BDP-a i porast fiskalnih prihoda. Srbiju iz recesije mogu izvesti samo investicije i novo zapošljavanje, a to zahteva aktivnu razvojnu politiku države. Država kroz ulaganja u infrastrukturne projekte, poljoprivredu, energetiku, građevinarstvo i inovativne tehnologije pokreće privredni ciklus.

Zalažemo se za strogu kontrolu javne potrošnje, ali smatramo da osnovni problem naše ekonomije nije na troškovnoj strani budžeta, već na prihodnoj. Država mora da pomogne privredi i jača preduzetnički duh stabilnim uslovima privređivanja i direktnim podsticajima. Podsticanje tržišta i konkurentnosti mora biti u okviru jasne razvojne politike i zaštite nacionalnih interesa.

Uspešan napredak Srbije zavisi od očuvanja nacionalnog karaktera prosvete i vaspitanja. Obrazovanje je najvažniji strateški resurs i mora se uzeti kao osnov za razvoj zemlje. Svako ulaganje u obrazovanje višestruko se vraća kroz sve oblike društvenog života. Neophodno je da osnovno i srednje obrazovanje budu obavezni i besplatni. Sistem srednjeg i visokog obrazovanja treba prilagoditi tržištu radne snage i staviti u funkciji razvoja privrede.

Država mora kroz zapošljavanje, da obezbedi takve uslove da mladi ne budu ponosni samo na to gde su se rodili, već da ponosno tu žive i rade. Srećna i zdrava omladina garantuje srećnu i zdravu Srbiju. Putem namenskih fondova država mora posebno voditi računa o mladim talentima i uspešnim sportistima.

Pravna država počiva na jakim i poštovanim institucijama. Izgradnja pravne države je temelj ekonomskog napretka i najpouzdanije sredstvo u borbi protiv svih oblika kriminala i korupcije. Uspostavljanje nezavisnog sudstva i depolitizovane administracije osnovni je preduslov za jačanje pravne države. Mora se povratiti poverenje građana u sve institucije, a posebno u policiju, tužilaštvo i sud. Zalažemo se za obezbeđivanje neophodnih resursa kako bismo omogućili efikasno pravosuđe. Smatramo da loše ekonomsko stanje ne može biti izgovor za ne činjenje u postupku izgradnje pravne države.

Društvena solidarnost jača se podsticanjem i ostvarivanjem socijalne pravde. Cilj je da se svim građanima omoguće dostojan život, zaposlenje, socijalna i zdravstvena zaštita. Država mora biti solidarna sa svojim građanima bez obzira na loše ekonomsko stanje. Briga o nezaposlenima, starima i bolesnima se ne sme posmatrati kao milostinja, već kao izraz društvene odgovornosti. Neophodno je posvetiti veću pažnju deci bez roditeljskog staranja i starima i izvršiti potpunu reformu sistema socijalne zaštite.

U uslovima ubrzane globalizacije jedan od najvažnijih zadataka države Srbije je očuvanje nacionalne kulture i identiteta srpskog naroda, bez obzira na granice koje ih dele. Nacionalni identitet i kulturni obrazac su preduslovi jedinstvene nacije i stabilne države. Srpska tradicija i kultura, srpski jezik i ćirilično pismo, kao i saradnja sa tradicionalnim verskim zajednicama predstavljaju temelj na kome se mora graditi savremeni nacionalni identitet.

Protivimo se svakom obliku cepanja srpskog identiteta, zasnovanom na regionalnim osnovama, kao i zameni srpskog identiteta nadnacionalnim. Smatramo neophodnim da se ohrabri i osnaži rad kulturnih ustanova i pojedinaca, oslobođenih straha od ideoloških stega i materijalnog uslovljavanja. Nacionalna kulturna samobitnost predstavlja osnovu postojanja Srbije i srpskog naroda u okruženju drugih naroda i kultura.

Mere za očuvanje i unapređenje zdravlja građana, sprečavanje i rano otkrivanje bolesti, blagovremeno i efikasno lečenje su preduslovi zdrave nacije. Sistematsko podsticanje zdravih oblika života očuvalo bi reproduktivno zdravlje. Uvid javnosti u trošenje sredstava iz Fonda za zdravstveno osiguranje omogućiće povratak poverenja građana u ukupni zdravstveni sistem. Najbolji vid uštede je preventiva i obnova kulture zdravog života. Zalažemo se za besplatnu zdravstvenu zaštitu za sve građane Srbije. Primarna zdravstvena zaštita i kvalitet pružanja zdravstvenih usluga moraju biti dostupni i ujednačeni na teritoriji cele države.

Svi Srbi, bez obzira gde žive, su deo jedinstvenog srpskog naroda. Briga o Srbima izvan granica Srbije ne sme biti zapostavljena bez obzira na ekonomske poteškoće i spoljnopolitičke odnose. Prava Srba izvan granica Srbije ne mogu biti predmet političke trgovine u odnosima sa drugim državama. Država Srbija mora da pomaže održanje srpskog naroda na tim teritorijama, kroz aktivnosti na polju prosvete, kulture, ekonomije i diplomatije. Cilj takve politike je suprotstavljanje asimilacionim procesima.

Smatramo da je očuvanje i jačanje Republike Srpske naš najvažniji nacionalni zadatak. Srbima u Crnoj Gori i Hrvatskoj mora se pružiti sva pomoć u samoodržanju i popravljanju njihovog položaja. Neophodno je pojačati aktivnosti države na polju prosvete, kulture i ekonomije među srpskom dijasporom.